Imprumuturi

Principiul de funcționare al oricărei Case de Ajutor Reciproc a Pesnionarilor este ajutorul reciproc. Scopul principal al asociației este întrajutorarea reciprocă a membrilor prin acordarea de împrumuturi. Pe lângă scopul principal, subzistă și celelalte scopuri prevăzute de Legea nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor.

Reciprocitatea constă în faptul că din cotizațiile mai multor membri, unul dintre aceștia primește împrumut pe care se obligă prin contract să îl returneze în rate lunare consecutive, existând astfel o predictibilitate la acordarea de împrumuturi și celorlalți membri solicitanți.

Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “OMENIA” București a elaborat norme și proceduri interne prin care se aplică prevederile legale în acordarea împrumuturilor către membrii săi, astfel:

 • pot deveni membri atât pensionari cât și salariați, numai cetațeni români, inclusiv membrii de familie ai acestora, cu condiția ca solicitanții să aibă minim 18 ani, care prin cererea de înscriere semnată se angajează să respecte Statutul Asociației și normele interne de funcționare și achită taxele de înscriere;
 • se acordă împrumuturi membrilor care au contribuția lunară obligatorie achitată la zi, au cotizația necesară sumei solicitate și prezintă document valabil privind valoarea certă a venitului lunar care să acopere procentual (până la 40%) rata lunară a împrumutului eșalonat în 6 până la 36 rate lunare consecutive;
 • în funcție de suma solicitată, împrumutul mai mare decât cotizația, se acordă cu un număr de 1 la 4 garanți, din care, de regulă, cel puțin unul, trebuie să fie pensionar; nu este obligatoriu ca garanții sa fie membri ai asociației;
 • venitul net eligibil (pensie sau salariu) al unui garant poate fi de minim pensia socială la sume împrumutate de până la 5.000 de lei și de 2.000 de lei la împrumuturi de până la 10.000 de lei.
 • un titular de împrumut poate fi simultan și garant la două împrumuturi, cu condiția ca împrumuturile la care este garant să fie cu ratele la zi;
 • bonitatea titularului și a garanților, pensionari și / sau salariați este stabilită în baza unor proceduri interne impuse de legislația actuală;
 • titularul și garanții pot fi numai cetățeni români, cărora, în caz de neplată la timp a ratelor lunare, li se pot efectua rețineri din venituri, prin executare silită;
 • în anul 2023 plafonul maxim al împrumuturilor la asociația noastră este, de regulă, de până la 48.000 de lei;

Principiul general de evaluare a sumei posibil de împrumutat este de 3 ori valoarea cotizației individuale.

Pentru urgente, suma solicitată de împrumutat poate fi de până la 5 ori valoarea cotizației individuale.

Ocazional, membrilor cu istoric pozitiv, asociația le poate acorda împrumuturi la care suma solicitată să fie de 6, 7, 8, 9 sau 10 ori valoarea cotizației individuale.

Membrii cu vechime mare și fondul cotizației personale adecvat cerinței, pot solicita împrumuturi la nivelul fondului de cotizatie depus fără a avea nevoie de garanți.

Dobânda la împrumut, consimțită între părți, este în cotă fixă pe toată perioada derulării contractului, calculată lunar la soldul rămas, iar suma totală de plată lunar, compusă din rată și dobândă (anuitate), este identică, cu excepția ultimei rate.

Dobânzile anuale efective (DAE), dobânzile anuale remuneratorii, dobânzile penalizatoare se propun de către Consiliul Director și se aprobă de către Adunarea Generală a Membrilor în fiecare an.

Valorile dobânzilor sunt stabilite în funcție de nivelul de risc al fiecărui tip de împrumut.

Fiecare solicitant este îndrumat să aleagă tipul de împrumut care se potriveste situației sale și, dacă se încadrează în prevederile staturare (cotizație, contribuție, istoric) i se prezintă un precontract cu grafic de rambursare care conține suma împrumutată, formulele de calcul ale dobânzilor, valoarea lunară a ratei, inclusiv dobânda anuală efectivă.            

Experiențele a multor ani de când în România funcționează ajutorul reciproc au impus reguli privind descurajarea întârzierii plății ratelor lunare consecutive prin aplicarea de dobânzi penalizatoare la soldul ratelor din principal restante, de aceea numai “rău platnicii” se tem de penalizări.

RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE FRECVENTE ÎN ANUL 2023

Cine poate solicita înscrierea ca membru în Asociația C.A.R.P. „OMENIA” București și care sunt pașii?

 • Înscrierea în asociație a membrilor, numai cetățeni români, cu vârsta peste 18 ani, se efectuează prin completarea şi semnarea cererii de înscriere, plata taxei de înscriere şi primirea chitanţei și carnetului de membru, la sediul central, la sediul sucursalelor sau pe teren, la casierii zonali.
 • Membrii sunt informaţi că datele personale consemnate în cerere vor fi introduse în sistemul informatic al asociaţiei și vor fi folosite strict în scopul acordării de credite şi ajutoare nerambursabile, potrivit prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și a Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
 • Solicitanţii de înscriere vor prezenta actul de identitate şi suma de 30 de lei (reprezentând 19 lei – taxa de înscriere, 6 lei – contribuţie lunară obligatorie şi 5 lei – cotizaţie). Pensionarii vor prezenta si talonul de pensie recent. Ulterior, fiecare membru va achita atât contribuţia lunară obligatorie, cât și 1% din venitul lunar pentru cotizație, până la nivelul a două pensii / venituri.

Membrii care s-au retras se pot reînscrie?

 • Membrii care s-au retras, se pot reînscrie cu condiția achitării unei sume de 50 de lei (reprezentând 40 lei – taxa de reînscriere, 6 lei – contribuţie lunară obligatorie şi 4 lei – cotizaţie).
 • Nu se mai pot reînscrie cei care au fost exclusi din motive imputabile lor.

Despre acordarea împrumuturilor

Cine sunt persoanele eligibile pentru acordarea împrumuturilor ?

 • Acordarea împrumuturilor se face numai membrilor asociatiei, cetățeni români, potrivit prevederilor Statutului Asociaţiei C.A.R.P. ”OMENIA” Bucureşti şi Deciziilor Consiliului Director, stipulate în informaţiile precontractuale de pe cererea de împrumut care va fi completată și semnată în fața funcționarului asociației.
 • Datele personale ale titularului şi garanţilor vor fi prelucrate cu respectarea tuturor drepturilor prevăzute de Regulamentul 679/2016/UE. Datele de identificare, datele cu privire la efectuarea plăţilor, datele de contract și datele privind bonitatea vor fi prelucrate în vederea încheierii, executării şi modificării contractului de imprumut.

În cât timp se poate solicita un împrumut, de la data înscrierii ?

 • Împrumuturile pot fi acordate membrilor Asociaţiei C.A.R.P. “OMENIA” după 15 zile de la data înscrierii sau imediat, prin acordul părţilor. Acordarea împrumtului este condiţionată de plata la zi a contribuţiei și de fondul de cotizație depus.

Care este plafonul maxim al sumelor împrumutate, valoarea ratei lunare și timpul maxim de returnare?

 • În anul 2023, valoarea împrumutului este de până la 48.000 lei.
 • Împrumuturile se restituie, potrivit contractelor, în 6 – 36 rate lunare consecutive egale. În situaţii deosebite, susţinute prin documente justificative, Consiliul Director poate aproba reeşalonarea sau refinanţarea creditului.
 • Valoarea ratei lunare nu va depăşi 40% din pensia sau din venitul net al titularului.

 În ce situație valoarea ratei lunare poate depăși 40% din venitului titularului?

 • În cazul în care unul din garanţi este soţul/soţia titularului, 40% din suma veniturilor titularului şi garantului trebuie să acopere valoarea ratei lunare.
 • În situaţia în care 40% din venitul net al titularului sau din suma veniturilor nete ale titularului şi garantului soţ/soţie nu acoperă rata creditului, se măreşte corespunzător numărul de rate, până la maximum 36.

În ce condiții se poate renunța la un împrumut încasat?

 • Da, se poate. Condiția este ca în maxim 14 zile de la încasare să se returneze întreaga sumă încasată.

Se poate returna împrumutul înainte de termenul contractual și care sunt consecințele?

 • Da, se poate. Dobânda remuneratorie se recalculează la numărul de luni la care împrumutul se returnează anticipat, în totalitate.
 • Când împrumutul se returnează cu anticipaţie, creditorul este îndreptățit la o compensație astfel:
   – 1% din valoarea împrumutului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată și data convenită pentru încetarea contractului este mai mare de 1 an;
   – 0,5% din valoarea împrumutului rambursat anticipat dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată și data convenită pentru încetarea contractului nu este mai mare de 1 an.

Cine poate fi garant și câți garanti sunt necesari în funcție de suma împrumutată?

 • Împrumuturile se acordă numai cu garanti,cetățeni români, din care cel puţin un pensionar.
 • Garant poate fi atât un membru al asociației cât și o altă persoană care îndeplinește cerințele (cetățean român, venit exigibil), chiar dacă nu este membru al asociației.
 • Garanții pensionari pot garanta împrumuturi de până la 6.000 lei cu pensia minimă.
 • Titularii care provin din sistemul bugetar pot fi girați la împrumut de salariați de la astfel de instituții.
 • Numărul garanţilor variază în funcţie de cuantumul cotizaţiei depuse, venitul eligibil şi mărimea imprumutului solicitat, astfel:
   – 1 (un) garant cu pensie între pensia socială și 2.000 de lei pentru împrumuturile până la 6.000 lei; această cerință este valabilă și pentru membrii salariați la SRL;
   – 1(un) garant cu pensie de cel puţin 2.000 de lei pentru împrumuturile până la 10.000 de lei;
   –  2 (doi) garanţi cu pensie peste pensia socială / salariu minim net, pentru împrumuturile între 6.001 şi 10.000 lei.
   –  2 (doi) garanţi cu pensie de cel puțin valoarea unui punct de pensie / salariul minim net, pentru împrumuturile între 10.001 si 15.000 de lei;
   – 3 (trei) garanţi pentru împrumuturile între 10.001 şi 15.000 lei;
   – 4 (patru) garanţi pentru împrumuturile între 15.001 lei – la 48.000 lei.
 • Valoarea pensiei minime și a salariului minim pe economie vor fi cele din legislatia în vigoare, la data solicitării împrumutului.
 • Titularii de împrumut cu adeverință de salariat la SRL aduc un garant în plus pentru împrumuturile de peste 6.000 lei.

Care sunt documentele necesare, unde și în ce condiții se completează și semnează contractele de garant la împrumut?

 • La solicitarea unui împrumut, prezenţa garanţilor la ghiseu și în fața casierului zonal este obligatorie.
 • Funcţionarii administrativi, sefii de sucursale şi casierii zonali verifică documentele prezentate, analizează posibilitatea acordării sumei solicitate, și propun soluţii solicitantului.
 • După acceptul solicitantului, se prezintă garanţilor prevederile principale ale contractului de garant (numele titularului, suma solicitată, data planificată la plată, numărul de rate, valoarea unei rate, dobânda remuneratorie, dobânda anuală efectivă, dobânda penalizatoare) si îi pun să-şi scrie numele şi să semneze contractul de garant în câmpul special de pe formular.
 • Garantul pensionar prezintă actul de identitate, decizia și talonul de pensie in original.
 • Garantul salariat la instituție în sistem bugetar prezintă actul de identitate și adeverința de venit tip OMENIA în original.
 • Garantul salariat la SRL prezintă actul de identitate, adeverința de venit tip OMENIA în original, contractul de muncă, actele adiționale, extrasul din REGES și REVISAL cu apostila conform cu originalul.
 • Garanților salariați li se verifică valabilitatea adeverințelor de venit prin confirmare de răspuns la adresa de e-mail.
 • Funcţionarii administrativi, șefii de sucursale şi casierii zonali răspund de autenticitatea semnăturilor date în faţa lor, inclusiv de folosirea amprentei digitale pentru vârstnicii care nu pot semna din motive medicale.
 • În cazul în care titularul care solicită creditul este în evidenţa unui casier zonal, documentele se prezintă la sediul central de către casierul zonal.
 • Când garantii sunt nedeplasabili la casieriile fixe, conducerea asociației stabileste punctual modalitatea în care funcționarii asistă și verifică întocmirea și semnarea contractelor.

Care este durata de acordare a împrumuturilor prin casierii zonali?

 • Întrucat contractele de împrumut se întocmesc la sediul C.A.R.P., în baza cererilor tip şi a actelor necesare anexate, casierii zonali depun documentele necesare întocmirii contractelor cu cel puţin 2 zile înainte de efectuarea plăţilor.

Câte contracte poate avea un membru C.A.R.P. “OMENIA, simultan”?

 • Un membru CARP OMENIA poate fi simultan atât titular pentru un împrumut cât şi garant la două împrumuturi.
 • Un garant nemembru, poate gira simultan la două contracte de împrumut.

Se acordă împrumuturi și fără garant?

 • Împrumuturile fără garant se pot acorda cu rate lunare ce nu pot depăşi 40% din pensie sau din venit, iar titularul s-a dovedit bun platnic la creditele anterioare, în următoarele situaţii:
   – la nivelul cotizaţiei depuse;
   – până la nivelul cotizaţiei depuse plus valoarea ajutorului de deces;
   – pensionarilor, până la 1.000 de lei, cu fondul de cotizaţie de minim 1/3 (334 lei) din suma solicitată;
   – pensionarilor, până la 2.000 de lei, cu condiţia ca fondul cotizaţiei să acopere 2/3 (1334 lei) din suma solicitată.

În cât timp se planifică la plată un împrumut?

 • Acordarea creditului se face astfel:

a) pe bază de planificare pentru împrumutul la termen, la nivelul cotizației și cazurile sociale;

b) la urgență, în termen de 1 zi la 30 de zile, până la 15.000 de lei;

c) cu planificare, pentru fiecare caz in parte, între 15.001 și 48.000 de lei.

Cum se calculează dobânda remuneratorie?

 • Dobânda remuneratorie, consimțită între părți, se calculează cu Rata anuală a dobânzii (Rad%), în cota fixă pe întreaga durată a contractului, la soldul lunar al împrumutului, cu formula:

Cum se calculează dobânda anuală efectivă?

 • Dobânda Anuală Efectivă – DAE pentru împrumut se calculează cu formula:
 • Valoarea procentului DAE este influențată de suma împrumutată și numărul de rate. Valoarea exactă a DAE este calculată de aplicația informatică.

Cui și în ce condiții i se prezintă simularea împrumutului?

 • Solicitantului eligibil al împrumutului i se prezintă simularea, ținând cont de cotizația personală, pentru suma eșalonată în rate lunare astfel încât să poată fi plătite cu până la 40% din venitul lunar net.

Se calculează comision de analiză dosar împrumut?

 • Comisionul de analiză dosar este în sumă fixă de 20 de lei și se reține din suma împrumutată.

La care parte din rată se aplica penalizare și cât este procentul aceteia?

 • Rata totală plătită lunar (numită și anuitate) este compusă din principal și dobândă. Dobânda penalizatoare percepută pentru sumele neplătite din principal la termenul lunar scadent este de 5% pe lună, stabilită la această valoare pentru descurajarea întârzierii plăților, în spiritul ajutorului reciproc, baza funcționării asociației.

Care este data scadentă a unei rate la împrumut?

 • Data scadentă pentru ratele la împrumuturile de la As. CARP OMENIA București este ultima zi lucrătoare a fiecărei luni. Prima rata este în oricare zi din luna următoare încasării împrumutului.

Când se trimit documentele la executorul judecatoresc?

 • Dacă suma restantă depăşeşte valoarea a două rate lunare, debitorul este notificat prin scrisoare cu confirmare de primire, creditul se declară scadent anticipat și apoi se declanșează executarea silită, cu suportarea cheltuielilor de către debitor.

De ce se planifică retragerea fondului de cotizatie după 6 luni de la depunerea cererii?

 • În caz de retragere din asociaţie, fondul de cotizaţie se restituie, de regulă, după 6 luni de la lichidarea împrumutului, pentru a se păstra principiul ajutorului reciproc între membri, iar pentru operaţiunile respective se percepe comision în sumă fixă de 30 lei.
 • În caz de retragere partială, în spiritul ajutorului reciproc, soldul cotizației rămas nu poate fi mai mic de 200 de lei.