NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN MIJLOACE VIDEO

1. Scopul prelucrării prin mijloace video

                Asociaţia C.A.R.P. „OMENIA” Bucureşti, inclusiv punctele de lucru ale acesteia, prelucrează date cu caracter personal, respectiv imaginea, prin intermediul sistemelor video în scopul monitorizării accesului persoanelor în instituţie, al asigurării securităţii spaţiilor şi bunurilor instituţiei, precum şi al siguranţei persoanelor aflate în sediul instituţiei.

                Întrucât prelucrarea datelor cu caracter personal (imaginea) prin intermediul mijloacelor de supraveghere video are un caracter obligatoriu, refuzul persoanei de a furniza datele respective determină anularea accesului acesteia în sediile/punctele de lucru ale  Asociaţiei C.A.R.P. „OMENIA” Bucureşti.

2. Condiţii de legitimitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, instalarea şi utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor şi elementelor componente ale sistemului de supraveghere video se realizează  în conformitate cu prevederile legale în domeniu:

– Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – RGPD);

– Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

– Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, aprobate prin HG nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

 

3. Zonele monitorizate

                Amplasarea camerelor de supraveghere a fost realizată în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în baza proiectelor tehnice elaborate de societăţi specializate şi avizate de I.G.P.R..

Nu sunt monitorizate zonele în care există un nivel ridicat al aşteptărilor privind viaţa privată (birouri în care publicul nu are  acces, toalete şi alte locaţii similare). În mod excepţional, în cazul unor necesităţi în materie de securitate justificate în mod corespunzător, se pot instala camere în birourile în care angajaţii îşi desfăşoară activitatea, însă numai după efectuarea unei evaluări de impact şi după informarea Responsabilului cu protecţia datelor.

Se supraveghează prin mijloace video:

– zonele de acces şi spaţiile destinate publicului;

– zonele cu acces restricţionat;

– zonele de acces în incinta sediilor Asociaţiei C.A.R.P. „OMENIA” Bucureşti, inclusiv punctele de lucru.

 

4. Transparenţă şi informare

Asociaţia C.A.R.P. „OMENIA” Bucureşti furnizează persoanelor care intră în zona supravegheată  video informaţiile prevăzute de art. 13 din Regulamentul general privind protecţia datelor.

În acest sens,  informaţiile prevăzute la art. 13 din RGPD, având alăturată pictograma aferentă, sunt aduse la cunoştinţa persoanelor vizate în mod clar şi permanent, prin intermediul unei Note de informare postată la intrarea in sediile/punctele de lucru monitorizate, poziţionata la o distanţă rezonabilă de locul unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere, astfel încât să poată fi văzuta de orice persoană.

 

5. Protejarea vieţii private şi securitatea informaţiilor

                Pentru a proteja securitatea sistemului video şi pentru a spori gradul de protecţie a vieţii, au fost introduse următoarele măsuri tehnice şi organizatorice:

– limitarea timpului de stocare a materialului filmat, în conformitate cu cerinţele de securitate;

– mediile de stocare se află în spaţii securizate;

– responsabilul cu protecţia datelor personale va fi consultat înainte de instalarea oricărui nou sistem video.

 

6. Accesul la datele cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video

Accesul la materialul filmat şi/sau la arhitectura tehnică a sistemului video este limitat la un număr redus de persoane.

Sistemul de supraveghere video nu este utilizat pentru verificarea prezenţei la program sau evaluarea performanţei la locul de muncă.

În cazuri excepţionale, dar cu respectarea garanţiilor descrise mai sus, se poate acorda acces Comisiei de cercetare disciplinară, desemnată de Preşedintele Asociaţiei, în cadrul unei anchete disciplinare, cu condiţia ca informaţiile să ajute la investigarea unei infracţiuni sau a unei abateri disciplinare de natură să prejudicieze drepturile şi libertăţile unei persoane.

 

7. Dezvăluirea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video

Orice activitate de transfer şi dezvăluire a datelor personale către terţi va fi documentată şi supusă unei evaluări riguroase privind necesitatea comunicării şi compatibilitatea dintre scopul în care se face comunicarea şi scopul în care aceste date au fost colectate iniţial pentru prelucrare. În aceste cazuri va fi consultat şi Responsabilul cu protecţia datelor desemnat la nivelul Asociaţiei.

Imaginile înregistrate prin intermediul sistemului de supraveghere video instalat în sediul/punctele de lucru ale Asociaţiei C.A.R.P. „OMENIA” Bucureşti pot fi puse la dispoziţia organelor judiciare, la cererea expresă a acestora.

Datele cu caracter personal, prelucrate prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video NU vor fi transferate în străinătate.

 

8. Durata de stocare

                Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporţională cu scopul pentru care se prelucrează datele, astfel că imaginile sunt stocate pentru o perioadă care nu depăşeşte 20 de zile, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.

La expirarea perioadei de stocare datele se şterg prin procedură automată în ordinea în care au fost înregistrate.

 

9. Drepturile persoanei vizate

                Asociaţia C.A.R.P. „OMENIA” Bucureşti garantează că asigură respectarea drepturilor ce revin persoanelor vizate, conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului nr. 679/2016 persoana vizată are următoarele drepturi:

– dreptul de acces,

– dreptul la rectificare,

– dreptul la ştergerea datelor (″dreptul de a fi uitat″),

– dreptul la restricţionarea prelucrării,

– dreptul la portabilitatea datelor,

– dreptul la opoziţie,

– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri.

Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus persoana vizată trebuie să transmită o cerere în formă scrisă, datată si semnata, la adresa:

                Asociaţia C.A.R.P. „OMENIA” Bucureşti

                Bucureşti, str. Amurgului, nr. 53, sector 5

                Cod poştal: 051983

                e-mail: rpd@carp-omenia.ro

sau poate depune cererea personal, fie la sediul Asociaţiei C.A.R.P. „OMENIA” Bucureşti, fie la unul din punctele de lucru ale Asociaţiei.

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Responsabilul cu protecţia datelor la numărul de telefon 0752.001.414 sau la adresa de e-mail: rpd@carp-omenia.ro.

                Precizăm faptul că exercitarea drepturilor este gratuită pentru o singura solicitare în cursul unui an.

De asemenea, potrivit Regulamentului general privind protecţia datelor, persoana vizată are dreptul de a depune plângere (art. 77 din RGPD) la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personalla sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector1, Bucureşti, cod poştal 0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro    sau de a se adresa justiţiei (art. 79 din RGPD).