INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Asociaţia C.A.R.P. „OMENIA” Bucureşti (denumită în continuare Asociaţia), cu sediul social în Bucureşti, str. Amurgului, nr. 53, Sector 5, cod fiscal 4629845, prelucrează datele dumneavoastră personale, în calitate de operator, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) şi legislaţia naţională în vigoare, în următoarele scopuri:

 • Prestarea serviciilor sociale şi financiare asigurate de Asociaţie;
 • Soluţionarea oricăror cereri şi /sau reclamaţii cu privire la serviciile prestate;

Temeiul juridic al prelucrării îl constituie, pe de o parte încheierea şi executarea contractelor de împrumut şi, pe de altă parte, interesul legitim al Asociaţiei de a-şi îmbunătăţi gama de servicii, de a ţine în permanenţă membrii informaţi cu privire la evenimentele şi promoţiile sale, de a-şi fideliza membrii şi a le rasplăti fidelitatea.

Datele cu caracter personal vor fi colectate, prelucrate şi stocate pe durata în care aveţi calitatea de: salariat, membru, potenţial membru, garant, pe baza consimţamântului liber exprimat, în cunoştinţă de cauză, pe bază de semnătură. Datele cu caracter personal arhivate se pastrează pe duratele prevăzute de legislatia în vigoare.

Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite partenerilor contractuali din România şi autorităţilor publice îndrituite, conform legislaţiei în vigoare.

În ceea ce priveşte datele dumneavoastră personale aveţi drepturile enumerate mai jos, pe care le puteţi exercita printr-o cerere scrisă, adresată Asociaţiei, astfel:

 1. Dreptul de a cere Asociaţiei accesul la aceste date. Aveţi dreptul de a obţine de la Asociaţie o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, aveţi acces la datele respective şi la următoarele informaţii: ce date prelucrăm, în ce scop, dacă acestea au fost divulgate terţilor şi cui, precum şi perioada de stocare a acestor date. Vă vom reinforma, de asemenea, cu privire la drepturile pe care le aveţi în ce priveşte datale personale, drepturi detaliate în această informare. Aveţi dreptul de a primi gratuit o copie a datelor cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă. Puteţi solicita comunicarea informaţiilor de mai sus în format electronic, situaţie în care datele vor fi furnizate într-un format electronic utilizat de noi în mod curent, cu excepţia cazului în care solicitaţi comunicarea acestora în alt format;
 2. Dreptul de a cere Asociaţiei rectificarea datelor. Aveţi dreptul de a obţine, fără întârzieri nejustificate rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc şi/sau de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare;
 3. 3. Dreptul de a cere Asociaţiei ştergerea datelor. Aveţi dreptul de a cere Asociaţiei ştergerea datelor personale care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Asociaţia are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal care vă privesc, în cazul în care se aplică unul din următoarele motive:
 • Datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • Vă exercitaţi dreptul de opoziţie, în condiţiile descrise la dreptul de opoziţie şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea;
 • Vă exercitaţi dreptul de opoziţie cu privire la utilizarea datelor dvs. în alte scopuri nedeclarate de Asociaţie;
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • Datele personale trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale a operatorului în temeiul legislatiei europene sau naţionale;
 1. Dreptul de a cere Asociaţiei restricţionarea prelucrării. Aveti dreptul de a obţine din partea noastră restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal, în următoarele condiţii:
 • Dacă contestaţi exactitatea datelor prelucrate, pentru o perioada care să ne permită să verificăm exactitatea datelor;
 • Dacă prelucrarea este ilegală şi nu v-aţi exercitat dreptul de ştergere, aveţi dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării;
 • Dacă operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
 • În cazul în care v-aţi opus la prelucrare, pe perioada pe care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

În cazul în care aţi obţinut restricţionarea prelucrării vă vom informa înainte de ridicarea restricţiei.

 1. Dreptul la opoziţie. În orice moment aveţi dreptul din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi, de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale. Nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu excepţia cazului în care avem motive legitime şi imperioase, pe care le vom dovedi, care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor drepturilor şi libertăţilor dumneavoastră sau dacă scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

Atunci când vă opuneţi prelucrării, în condiţiile de mai sus, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate.

 1. Dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţii naţionale de supraveghere. Se exercită în cazul în care consideraţi că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) şi legislaţia naţională în vigoare.

 

          Asociaţia, potrivit prevederilor RGPD 379/2006/UE a desemnat Responsabilul cu Protecţia Datelor care poate fi contactat la adresa de mail: rpd@carp-omenia.ro sau la telefon: 0752.001.414.