“ Vârsta a treia – prioritate pe agenda publică”
Proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România

Titlul proiectului: “ Vârsta a treia – prioritate pe agenda publică”
Numărul de identificare al contractului: Ro 2014_C5.1_49.
Promotor: Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “OMENIA”Bucureşti

3308/12.10.2015

INVITAŢIE PARTICIPARE

Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “OMENIA”, cu sediul în Strada Amurgului nr. 53, sector 5 , Bucureşti, Cod poştal 051983, Cod fiscal: 4629845, tel. 021/4231749, fax: 0214563699, e-mail: carp.omenia@yahoo.com; alina.perjoiu@carp-omenia.ro vă invită să depuneţi oferta în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie “organizare evenimente 3 servicii hoteliere ”– cod CPV 55100000-1, procedură utilizată – Achiziţie competitivă simplificată – prin cerere de ofertă

Obiectul contractului: furnizarea de servicii hoteliere: cazare, masa şi facilităţi organizare work-shop-uri
Finanţarea contractului de achiziţie: prin intermediul unui contract de finanţare din cadrul Proiectelor finanţate prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România

Caietul de sarcini este disponibil aici.
Specificaţia tehnică este disponibilă aici.

Clarificari 1

Oferta trebuie să includă atât propunerea tehnică cât şi propunerea financiară exprimată în lei, cu TVA evidenţiat distinct.

Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: selecţia ofertei se va realiza pe baza criteriului preţul cel mai scăzut.
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări : 28.10.2015 ora 14.00.
Data limită de transmitere a răspunsului de clarificări : 02.11.2015 ora 16.00.

Persoană de contact:
Milena Tomescu – Telefon : 021/423.17.49, E-mail: milena.tomescu@fn-omenia.ro
Alina Perjoiu – Telefon: 021/423.17.49, Fax: 021/456.36.99; E-mail: alina.perjoiu@carp-omenia.ro

Modalitatea de depunere: Oferta se va depune în plic închis la sediul Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ”OMENIA” , Str. Amurgului Nr.53, Sector 5, Bucureşti.

Termenul limită de depunere a ofertei: 06.11.2015 , ora 10.00

Deschiderea ofertelor: Str. Amurgului nr. 53, sector 5, Bucureşti, Data: 09.11.2015, ora 12.00

Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere: Reprezentanţii ofertanţilor vor prezenta împuternicirea şi actul de identitate.

Nu se acceptă oferte alternative. Ofertantul va depune doar oferta de bază. Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului.

Modalităţi de contestare a deciziei de atribuire a contractului de achiziţie şi soluţionare a contestaţiilor: Contestaţiile se pot depune la sediul Asociaţiei C.A.R.P. “OMENIA”, Str. Amurgului Nr.53, sector 5, Bucureşti, în termen de 3 zile de la data comunicării rezultatului aferent achiziţiei.

Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei: Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.

Invitatie participare.pdf