Invitatie de participare la procedura de achizitie competitiva simplificata 2

“ Varsta a treia – prioritate pe agenda publica”
Proiect finantat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România

Titlul proiectului: “ Varsta a treia – prioritate pe agenda publica”
Numărul de identificare al contractului: RO 2014_C5.1_49.
Promotor: Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “OMENIA” Bucuresti
1587/18.05.2015

INVITATIE PARTICIPARE

Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “OMENIA”, cu sediul in strada Strada Amurgului nr. 53, sector 5 , Bucuresti, cod postal 051983, cod fiscal : 4629845, tel 021/4231749, fax: 0214563699, e-mail: carp.omenia@yahoo.com, va invita sa depuneti oferta in cadrul procedurii de atribuire a contractului de achizitie „organizare evenimente 2 – servicii hoteliere”– cod CPV 55100000-1, procedura utilizata – Achizitie competitiva simplificata – prin cerere de oferta

Obiectul contractului: furnizarea de servicii hoteliere: cazare, masa si facilitati organizare work-shop_uri
Finantarea contractului de achizitie: prin intermediul unui contract de finantare din cadrul Proiectelor finantate prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România

Caietul de sarcini este disponibil aici.
Specificatia tehnica este disponibila aici.

Oferta trebuie sa includa atat propunerea tehnica cat si propunerea financiara exprimata in lei, cu TVA evidentiat distinct.

Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: selectia ofertei se va realiza pe baza criteriului pretul cel mai scazut.
Data limita de primire a solicitarilor de clarificari : 10.08.2015 ora 14.00

Data limita de transmitere a raspunsului de clarificari : 13.08.2015 ora 16.00

Persoane de contact:
Aurel Gangu – Telefon : 0214231749, Fax: 0214563699; E-mail: aurel.gangu@carp-omenia.ro
Alina Perjoiu – Telefon: 021/423.17.49, Fax: 021/456.36.99; E-mail: alina.perjoiu@carp-omenia.ro

Modalitatea de depunere : Oferta se va depune in plic inchis la sediul Asociatiei CARP OMENIA , Str. Amurgului Nr.53, Sector 5, Bucuresti.

Termenul limita de depunere a ofertei : 17.08.2015 , ora 10.00

Deschiderea ofertelor: Str. Amurgului nr. 53, sect. 5, Bucuresti, Data: 18.08.2015, ora 12.00

Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere: Reprezentanţii ofertanţilor vor prezenta imputernicirea si actul de identitate.

Valoarea estimata a contractului: 8185 lei, fara TVA.

Nu se acceptă oferte alternative. Ofertantul va depune doar oferta de bază. Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului.

Modalitati de contestare a deciziei de atribuire a contractului de achizitie si solutionare a contestatiilor: Contestatiile se pot depune la sediul Asociatiei C.A.R.P. “OMENIA”, Str. Amurgului Nr.53, sector 5, Bucuresti, in termen de 3 zile dela data comunicarii rezultatului aferent achizitiei.

Posibilitatea retragerii sau mdificarii ofertei: Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.

CLARIFICAREA NR. 1

Datorita faptului ca la momentul lansarii s-au strecurat cateva erori de redactare a documentatiei de atribuire, respectiv Capitolul II – Caietul de sarcini si specificatia tehnica, va rugam sa luati in considerare documentele republicate.
Documentatie de atribuire
Specificatie tehnica
Modificarile care au fost operate se gasesc evidentiate in cadrul documentelor mentionate.