Invitatie de participare la procedura de achizitie competitiva simplificata

“ Varsta a treia – prioritate pe agenda publica”
Proiect finantat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România

Titlul proiectului: “ Varsta a treia – prioritate pe agenda publica”
Numarul de identificare al contractului: Ro 2014_C5.1_49.
Promotor: Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “OMENIA”Bucuresti
1587/18.05.2015

INVITATIE PARTICIPARE

Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “OMENIA”, cu sediul in strada Strada Amurgului nr. 53, sector 5 , Bucuresti, cod postal 051983, cod fiscal : 4629845, tel 021/4231749, fax: 0214563699, e-mail: carp.omenia@yahoo.com, va invita sa depuneti oferta in cadrul procedurii de atribuire a contractului de achizitie servicii hoteliere– cod CPV 55100000-1, procedura utilizata – Achizitie competitiva simplificata – prin cerere de oferta
Obiectul contractului: furnizarea de servicii hoteliere: cazare, masa si facilitati organizare work-shop_uri
Finantarea contractului de achizitie: prin intermediul unui contract de finantare din cadrul Proiectelor finantate prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România
Caietul de sarcini este disponibil aici.
Specificatia tehnica este disponibila aici.
Oferta trebuie sa includa atat propunerea tehnica cat si propunerea financiara exprimata in lei, cu TVA evidentiat distinct.
Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: selectia ofertei se va realiza pe baza criteriului pretul cel mai scazut.
Data limita de primire a solicitarilor de clarificari : 22.05.2015 ora 14.00
Data limita de transmitere a raspunsului de clarificari : 25.05.2015 ora 16.00
Persoana de contact: Aurel Gangu
Telefon : 0214231749, Fax: 0214563699; E-mail: aurel.gangu@carp-omenia.ro
Modalitatea de depunere : Oferta se va depune in plic inchis la sediul Asociatiei CARP OMENIA , Str. Amurgului Nr.53, Sector 5, Bucuresti.
Termenul limita de depunere a ofertei : 26.05.2015 , ora 10.00
Deschiderea ofertelor: Str. Amurgului nr. 53, sect. 5, Bucuresti, Data: 26.05.2015, ora 12.00
Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: Reprezentantii ofertantilor vor prezenta imputernicirea si actul de identitate.
Valoarea estimata a contractului: 8230 lei, fara TVA.
Nu se accepta oferte alternative. Ofertantul va depune doar oferta de baza. Neprezentarea propunerii tehnice si/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului.
Modalitati de contestare a deciziei de atribuire a contractului de achizitie si solutionare a contestatiilor: Contestatiilese pot depune la sediul Asociatiei C.A.R.P. “OMENIA”, Str. Amurgului Nr.53, sector 5, Bucuresti, in termen de 3 zile dela data comunicarii rezultatului aferent achizitiei.
Posibilitatea retragerii sau mdificarii ofertei: Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.